O společnosti


Kontakt:

Aktuálně

Tisková zpráva

Z důvodu soustředění kapacit na naše strategické produkty a služby se vedení společnosti DATRON rozhodlo ukončit poskytování implementačních služeb HELIOS. DATRON se dále soustředí na integrační partnerství s výrobcem HELIOS společností Asseco Solutions Praha a bude dále nabízet integrační řešení pro HELIOS a svoje vlastní software aplikace.

Ing. Zdeněk Jiráček - ředitel společnosti

…celý článek

Nové elektronické kurzy pro Office 2016

Pro Vaše optimální seznámení s novými fukcemi a možnostmi Ofiice 2016 jsme připravili nové elektronické kurzy.

…celý článek

Webinář KeyShield SSO, DAS d.learning v praxi

Vážení obchodní přátelé a partneři,

zveme Vás na webinář, který pro Vás připravila společnost TDP, s.r.o., ve spolupráci s naší společností DATRON, a.s. a společností HYDRA Computer, s.r.o.

…celý článek


>>

DAS

 

 OPPI   Ministerstvo průmyslu a obchodu   

 
 

Společnost DATRON, a.s. získala v lednu 2010 rozhodnutí o přidělení dotace na projekt

DATRON – vývoj systému d.aplikace

Registrační číslo: 2.2 ITS02/039, Program: ICT a strategické služby – Výzva II

Projekt je zaměřen na vytvoření zcela nového softwarového produktu. Tímto produktem bude systém d. aplikace s pracovním názvem DAS. DAS jako softwarový produkt bude určen pro řízení firem a organizací, primárně velikosti MSP. DAS Bude obsahovat moduly pro manažerské vyhodnocování ukazatelů, reporting a sběr dat. Dále moduly pro řízení firmy jako je řízení realizace služeb a řízení získávání a realizace zakázek. V neposlední řadě moduly pro elektronické vzdělávání a interní firemní webový portál. DAS bude obsahovat klienty ve standardu MS Windows aplikací i klienty ve webovém provedení. Data budou uložena v jedné centrální databázi standardu SQL.

S pomocí vyvíjeného SW umožníme případným uživatelům (podnikům) snižování nákladovosti a zvyšování efektivity činností, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. DAS bude vhodný pro všechny firmy, které uvažují o zdokonalení svých základních procesů.

Projekt je v souladu se základními cíly Programu ICT a strategické služby podporuje nabídku nových ICT produktů a služeb. Výstupy projektu budou podporovat efektivnost firem a organizaci, které je budou využívat a tím přispějí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

 

Výstupy projektu:

 • vytvoření nového SW produktu
 • vytvoření příslušné dokumentace pro instalaci SW, implementaci a používání
 • tvorba 4 nových pracovních míst

Projekt přímo navazuje na stávající vývoj, strategii a aktivity žadatele v oblasti vývoje softwarových aplikací. Jak je uvedeno výše v rámci KC vývoje byly vytvořeny PHP aplikace d.learning (d.kurzy = obsah pro elektronické vzdělávání), d.help a d.portal.

Předkládaný projekt navazuje na tyto aplikace a předpokládá využití zkušeností z jejich vývoje. Funkcionalita dnešních samostatných PHP aplikací se stane aplikačními moduly zcela nového produktu.

Další vazbou na stávající aktivity je využití 15 let zkušeností s implementací ERP systémů pro podnikové informační systémy a řízení firem. Všechny tyto zkušenosti budou zahrnuty do vývoje nové produktu a to tak, aby výsledný systém byl maximálně jednoduchý, modulární a zahrnoval pouze funkce podstatné a nutné pro řízení firem = pro řízení firemního businessu.

Projekt je zaměřen na vytvoření zcela nového softwarového produktu. Tímto produktem bude systém d.aplikace s pracovním názvem DAS. DAS jako softwarový produkt bude určen pro řízení firem a organizací, primárně velikosti MSP. Systém bude obsahovat celkem 7 aplikačních modulů (viz obr. 1), které jsou seskupeny do 4 oblastí:

 • Podpůrné aplikace
 • Manažerský systém
 • Řízení firmy
 • Zastřešující aplikace

Obr. 1 Schéma modulů systému DAS

Základem celého systému jsou podpůrné aplikace v podobě jádra systému a napojení na legislativu. Mezi funkce jádra patří správa všech číselníků systému (evidence organizací, osob, zakázek, položek), správa uživatelů systému, licencování, přístupová práva, řízení procesů a workflow, nástroje pro tvorbu vlastních funkcí, enginy pro zpracování skriptů, elektronický obchod e-shop, server centrální podpory, jazyková lokalizace a veškerá dokumentace a příručky. Vzhledem k tomu, že DAS nebude řešit žádné funkce z oblasti legislativy a bude vždy integrován s ekonomickým systémem zákazníka (uživatele). Tato integrace bude zpočátku prováděna v rámci implementace systému a postupně budou vytvořeny standardy napojení na existující ekonomické systémy.

 • Jednotlivé moduly jsou určeny pro zpracování konkrétních agend přímo koncovými uživateli a jsou zařazeny do příslušných oblastí následujícím způsobem:
 • oblast manažerského vyhodnocování – d.reporting, d.scorecard, d.collection
 • oblast řízení firmy – d. help, d.business
 • zastřešující moduly – d.learning (+d.kurzy), d.portal
 
 

Základní funkce jednotlivých modulů:

 • d.reporting - obecný reportovací nástroj pro tvorbu reportů a obrazovek. Umožňuje definici datového zdroje, grafického vzhledu reportu a základních funkcí obrazovky.
 • d.scorecard - modul pro vyhodnocování hodnot firemních ukazatelů. Hodnoty ukazatele jsou vyhodnocovány v definovaných časových rovinách a zvolených dimenzích. Modul umožňuje vzájemně kombinovat ukazatele pomocí vzorců do scorecardů a porovnávat skutečné hodnoty se zadanými plány. Pomocí tohoto modulu lze vědomě měřit a tím pádem následně i řídit strategii firmy uživatele, například pomocí metody BSC nebo EFQM.
 • d.collection - navazuje na datové zdroje reportingu a umožňuje i ukládání a aktualizaci dat, obsahuje funkcionalitu webových služeb a vlastní datový model celého DASu. Součástí tohoto modulu bude i designer dat, který umožní práci s datovým modelem a datovými konektory i jednotlivým uživatelům DAS.
 • d.help - evidence požadavků na služby, zpracování požadavků, vyhodnocení reakční doby a evidence provedených prací. Zahrnuje i evidence konfigurace produktů, ke kterým jdou evidovány požadavky na služby a znalostní databázi.
 • d.business - modul pro evidenci zakázek. Položková evidence zakázek zahrnuje celý obchodní cyklus od příležitosti až po realizaci dle smlouvy a následný servis. Položky zakázek lze evidovat a sledovat dle realizačního principu jako dopravu, výrobu, nákup nebo prodej. Lze sledovat termínové milníky a řídit zakázky jako projekty. Zakázka může evidovat kromě věcného obsahu i finanční položky a akceptační kritéria.
 • d.learning - vzdělávací modul pro evidenci vzdělávacích akcí. Vzdělávací akce zahrnuje dotazníky, e-learningové kurzy, testování a certifikáty. Akce lze plánovat, sledovat a vyhodnocovat.
 • d.portal - je zastřešením celého DASu z pohledu uživatele, který má v tomto modulu k dispozici své osobní centrum se svými funkcemi, požadavky, informacemi a nastaveními.

Při vývoji používáme tyto prostředky pro vývoj aplikací:

 • Microsoft .Net platforma
 • Programovací jazyk C#
 • Microsoft ASP.Net
 • DXperience (Developer Express Inc.)
 • Microsoft IIS
 • Microsoft SQL Server

Při dokumentování vývoje používáme tyto prostředky:

 • Enterprise Architect od firmy SPARX

Projekt byl zahájen dne 15. 7. 2009. Plánované ukončení projektu je dne 30. 4. 2012.

  

Předkládaný projekt je logickým vyústěním šestiletých aktivit žadatele v oblasti vývoje softwarových aplikací a zhodnocením zkušeností nashromážděných za celou dobu existence společnosti DATRON, a.s.. Vedení společnosti považuje tento projekt i jeho výstupy za strategickou záležitost a bude usilovat o jeho realizaci za všech okolností.

I když je vývoj DAS postupný, navazuje na již existující PHP aplikace a obchodní zkušenosti s jejich prodejem, ze kterých je zřejmá poptávka a zájem zákazníků o tento typ produktu.